Dla autorów

Organizatorzy KSTiT 2017 zapraszają do zgłaszania artykułów w języku polskim lub angielskim, prezentujących nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.

Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

Obrady sympozjum odbywać się będą w języku polskim.

Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac badawczych realizowanych przez zespoły krajowe, prototypów, a także sprzętu oferowanego przez firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Format referatów

Artykuły powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim. Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym. Referaty muszą być nadesłane w formacie otwartego pliku PDF. Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: szablon artykułu.

Ze względu na liczne zapytania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie objętości referatu do 6 stron.

Zgłaszanie referatów

Artykuły należy zgłaszać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi.